ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten
met Solartec B.V. inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende
installatiewerkzaamheden Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze diensten en verstrekte adviezen en
informaties.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Product: zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen(inclusief documentatie) zoals
gespecificeerd in de Overeenkomst.
b. Leverancier: Solartec B.V.
c. Koper: een consument of onderneming/bedrijf welke een Overeenkomst met de Leverancier inzake de aankoop van
een Product en de eventuele installatie/montage daarvan of dienst wenst aan te gaan of is aangegaan.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper tot koop van het Product en de eventuele
installatie/montage daarvan of een ander soort dienst.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk
uitgesloten.

1.5 Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de
wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is,
kan de wederpartij bij leverancier inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden
kosteloos worden toegestuurd.

1.6 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat
dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

1.7 Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door leverancier als
zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de
wederpartij aan leverancier schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende Solartec
B.V. -offerte door Leverancier is ontvangen en Leverancier de offerte aanvaardt.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle
andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet
bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper. 

Artikel 3. (af)Levering en eigendomsoverdracht

3.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen
geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt
overschreden met meer dan 90 dagen, dient de wederpartij leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. In deze
ingebrekestellingdient de wederpartij leverancier een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3.2 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen
geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt
overschreden met meer dan 90 dagen, dient de wederpartij Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. In deze
ingebrekestelling dient de wederpartij leverancier een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging en gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit
de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van
de Overeenkomst.

3.4 De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de
overeenkomst van leverancier is ontvangen, echter niet eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle
eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij
moeten worden verwezenlijkt.

3.5 Leverancier is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen
worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door leverancier in kennis gesteld.

3.6 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Leverancier. Bij onvolledige betaling
behoudt Leverancier zich het recht voor het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor
demontage en verwijdering voor rekening komen van Koper.

3.7 Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra
deze zaken door leverancier aan wederpartij zijn overgedragen.

3.8 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij de leverancier in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken
afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen
als had de levering plaatsgevonden.

3.9 De door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de wederpartij alle navolgende
verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door leverancier verrichte of te verrichten diensten;
Solartec B.V. KvK nummer: 57558418 BTW nr.: 852631972B01
– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met leverancier gesloten
overeenkomst(en).

3.10 Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen
niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust
bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is
verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al
het door haar aan leverancier verschuldigde.

3.11 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de
wederpartij verplicht leverancier hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.12 De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan leverancier ter inzage
te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken op eerste verzoek van leverancier aan leverancier te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek;
de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud
door leverancier geleverde zaken op eerste verzoek aan leverancier aan leverancier te verpanden als bedoelt in artikel
3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als leverancier eigendom.

3.13 Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder leverancier hebben of zullen krijgen,
terug te houden tot al het aan leverancier toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij
geheel zal zijn voldaan.

3.14 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.

3.15 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de
bepalingen van deze voorwaarden niet zover zij vallen binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Betaling

4.1 De betaling van de door leverancier geleverde zaken zal dienen te geschieden 40% bij opdracht, binnen 8 dagen na
tekenen offerte, en 60% voorafgaande aan levering, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

4.2 Leverancier is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.3 De wederpartij kan zich jegens leverancier niet beroepen op verrekening.

4.4 Na het verstrijken van de in lid 4.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is
alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.5 Na het verstrijken van de in lid 4.1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het
onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele
voldoening.

4.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van
de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals
omschreven in lid 4.1, is de wederpartij gehouden alle door leverancier gemaakte buitengerechtelijke kosten,
proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze
kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van
het door leverancier aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de
hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

4.8 Onverminderd het bepaalde in lid 4.7, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot)
surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de
wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van
overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de
met leverancier gesloten overeenkomsten nakomt.

4.9 In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd recht van de leverancier tot het vorderen van volledige
schadevergoeding.

4.10 Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen,
zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te
schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming
van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

4.11 Nadat de door leverancier gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in
verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring
ontbinden,onverminderd leverancier recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 5. Montage/ installatie

5.1 Product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder
installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in
gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden.

5.2 De Koper is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen
en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling en te monteren van het Product en/of de juiste werking van
het product in gemonteerde staat.
Solartec B.V. KvK nummer: 57558418 BTW nr.: 852631972B01

5.3 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn
voor rekening van de Koper.

5.4. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende
draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

5.5 Ingeval overeengekomen dat de Koper het product zelf monteert is de montage instructie van “Click-fit” montage
materiaal op internet (Youtube) terug te vinden. Montage dient plaats te vinden overeenkomstig de instructie filmpjes
van het bedrijf “ Click-fit” (Esdec BV) zelf. Doe het zelf montage van de Koper van elektrotechische gedeelte dient te
voldoen aan de eisen van de NEN-norm 1010.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 Leverancier garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke
bij levering van het Product worden bijgevoegd.

6.2 Leverancier garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 24 maanden na
oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

6.3 Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen
14 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

6.4 De wederpartij dient leverancier onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk
op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de
afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens leverancier kan doen gelden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde
Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen
beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantie-voorwaarden.

7.2 De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover
Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-,
indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

7.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Leverancier enkel aansprakelijk gesteld worden
in geval van opzettelijke of grove fout.

7.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Leverancier te
worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7.5 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door leverancier, kan leverancier onder meer niet worden
toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer
vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest,
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie
c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van
de overeenkomst moeten betrekken.

7.6 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben
voor bestaande Overeenkomsten.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 28 augustus 2014 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven.

 

Solartec B.V.                    KvK nummer: 57558418                       BTW nr.: 852631972B01