Disclaimer

Solartec BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Voor Solartec BV is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Solartec BV wil u d.m.v. deze disclaimer informeren over de doeleinden waarvoor Solartec BV uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Solartec BV respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site solartecbv.nl. Solartec BV spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze disclaimer zijn beschreven.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres via ons contactformulier.

Beveiliging gegevens
Solartec BV maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Solartec BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Solartec BV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies
De website solartecbv.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die de Solartec BV server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten om terugkerende bezoekers sneller en efficie╠łnter toegang te verlenen tot de Solartec BV website. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Wijzigingen
Solartec BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Links
Onze site kunnen links naar de websites van samenwerkende partners en naar websites van derden bevatten. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze disclaimer heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, stel ons dan daarvan op de hoogte via het contactformulier.

Diversen
De disclaimer kan te allen tijde door Solartec BV aangepast worden. Solartec BV adviseert u daarom de disclaimer regelmatig te bekijken. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Privacy verklaring
Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Solartec BV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect wanneer u ons benadert. Solartec BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Disclaimer omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze disclaimer bevat informatie over de doeleinden die Solartec BV bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Internetsites van derden
Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten;
Indien u geen marketinginformatie van solartecbv.nl wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.
Als u vragen hebt over deze disclaimer, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.